Ο Χειρουργός Dr. Αρχοντοβασίλης Φώτης, Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General (πρώην ΙΑΣΩ General), ολοκλήρωσε την μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του στην προηγμένη Χειρουργική των μεγάλων και δύσκολων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος (Abdominal Wall Reconstruction).

Τον Μάϊο του 2018, ο Dr. Αρχοντοβασίλης Φώτης παρακολούθησε και συμμετείχε σε πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων με τις τεχνικές πρόσθιου και οπίσθιου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων (TAR), σε ασθενείς με πολύ μεγάλες και δύσκολες κοιλιοκήλες, στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Γάνδης, στο Βέλγιο, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Frederik Berrevoet (UZ Universitair Ziekenhuis Gent, www.uzgent.be ).

Στις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος (κοιλιοκήλες) θα πρέπει να γίνει Χειρουργική αποκατάσταση με τεχνικές που θα οδηγήσουν σε ανακατασκευή-αναδόμηση των κοιλιακών τοιχωμάτων. Όταν το χάσμα είναι μικρό, η ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα, αρκεί να υπάρχει καλή γνώση της ανατομίας της περιοχής και σχετική εμπειρία. Στις περιπτώσεις όμως εκείνες στις οποίες το χάσμα είναι μεγάλο, ή εντοπίζεται σε ιδιαίτερα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος, όπως είναι η περιοχή ακριβώς κάτω από την ξιφοειδή απόφυση (υποξιφοειδικά) ή ακριβώς πάνω από την ηβική σύμφυση (υπερηβικά), αυτό δεν μπορεί να κλείσει με τις παραδοσιακές τεχνικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μονόδρομος η εφαρμογή ειδικών, νέων τεχνικών που θα επιτρέψουν το κλείσιμο του χάσματος με τελικό στόχο την ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων και την ενισχυτική τοποθέτηση ενός πλέγματος ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων.

Οι τεχνικές αυτές ονομάζονται τεχνικές διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων (component separation techniques) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τον πρόσθιο (anterior component separation) και τον οπίσθιο (posterior component separation) διαχωρισμό των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Μεταξύ των δύο, η τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με τη διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (Τεχνική TAR-Transversus Abdominis Release) πρώτο παρουσιάστηκε παγκοσμίως το 2012 από τον Αμερικανό Χειρουργό Yuri Novitsky, και σήμερα θεωρείται πλέον η καλύτερη για λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με την παρασκευή των ιστών όσο και το σημείο τοποθέτησης του πλέγματος. Επιπλέον, η τεχνική αυτή (σε αντίθεση με τον πρόσθιο διαχωρισμό) μπορεί να εφαρμοσθεί σχεδόν σε κάθε μετεγχειρητική κοιλιοκήλη, ανεξαρτήτως εντόπισης.

Επειδή όμως είναι μία πολύπλοκη και ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση, η εφαρμογή της απαιτεί άριστη γνώση της ανατομίας των κοιλιακών τοιχωμάτων και ειδική εκπαίδευση.

[:]